CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

KAHAFA biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với Người dùng, vì vậy KAHAFA cam kết nổ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi Người dùng sử dụng dịch vụ của KAHAFA. Bằng biệc đồng ý sử dụng dịch vụ của KAHAFA, có nghĩa là Người dùng đồng ý với các nội dung được nêu trong Chính sách bảo mật này. KAHAFA có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

KAHAFA thu thập các thông tin thông qua Người dùng cung cấp; cũng như thông qua việc Người dùng làm khảo sát và đăng ký. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của Người dùng bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, email, v.v. KAHAFA cam đoan bảo vệ an toàn thông tin cá nhân Người dùng. KAHAFA không tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng email hay văn bản của Người dùng. Tuy nhiên, một số thông tin thu thập từ Người dùng sẽ được sử dụng để hỗ trợ trong việc cung cấp dịch vụ của KAHAFA đến với khách hàng. Những thông tin KAHAFA thu thập không chia sẻ, bán hoặc cho thuê, ngoại trừ một số trường hợp sau đây:

 • - KAHAFA có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng của bất kỳ người nào theo yêu cầu của luật pháp.
 • - KAHAFA hợp tác với các công ty khác đại diện chúng tôi ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải chia sẻ thông tin của Người dùng với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ. KAHAFA cũng có thể chia sẻ thông tin của Người dùng để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà Người dùng yêu cầu hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của Người dùng.
 • - KAHAFA sẽ chuyển thông tin Người dùng nếu KAHAFA được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, KAHAFA sẽ thông báo cho Người dùng bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang website của KAHAFA trước khi thông tin về Người dùng được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

Chính sách bảo mật này vì lợi ích của Người dùng và không ràng buộc pháp lý. Xin vui lòng đọc điều khoản dịch vụ một cách toàn diện để nắm rõ.


1. Thông Tin Người Dùng

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” được định nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng, liên lạc hoặc xác định vị trí. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập đều mang tính bảo mật cho cá nhân và có thể được sửa đổi theo thời gian.

“Thông tin cá nhân” bao gồm tên người dùng, tên công ty, tên tổ chức, địa chỉ, email, số điện thoại, ảnh đại diện, hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà Người dùng cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về Người dùng được thu thập theo chính sách của KAHAFA phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

KAHAFA sử dụng thông tin Người dùng cho các mục đích chung sau đây: cung cấp dịch vụ, thanh toán, xác định, xác thực, cải thiện dịch vụ, liên hệ và nghiên cứu.


2. Sử Dụng Thông Tin Người Dùng

Mục tiêu của KAHAFA là mang lại cho tổ chức, cá nhân các dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, KAHAFA sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm:

 • + Xác minh danh tính của Người dùng; liên hệ trao đổi với Người dùng thông tin về dịch vụ mà KAHAFA cung cấp.
 • + Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng.
 • + Gửi các thông báo về chính sách, chương trình, sự kiện tiêu biểu của KAHAFA.
 • + Thực hiện giao dịch thanh toán, gửi các thông báo trong quá trình giao dịch, xác nhận thanh toán.
 • + Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website.
 • + Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng.
 • + Đo lường và cải thiện các dịch vụ của KAHAFA.
 • + So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Người dùng cung cấp với Bên thứ ba.
 • + Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật.

3. Tiết Lộ Thông Tin Người Dùng

KAHAFA cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng cho bất kỳ Bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng trong một số trường hợp sau đây:

 • + Theo yêu cầu pháp lý từ cơ quan nhà nước hoặc KAHAFA tin rằng việc cung cấp thông tin Người dùng là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp.
 • + Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên.
 • + Vì KAHAFA có liên doanh, liên kết với Bên thứ ba để có thể đáp ứng một số dịch vụ cho Người dùng, nên KAHAFA có thể chia sẻ thông tin Người dùng với các nhà cung cấp dịch vụ đó. KAHAFA yêu cầu Bên thứ ba bảo vệ dữ liệu một cách phù hợp và hạn chế việc sử dụng các thông tin Người dùng này.

Ngoài những trường hợp được tiết lộ thông tin nêu trên, KAHAFA sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho một Bên thứ ba mà không được sự cho phép của Người dùng. KAHAFA cam kết bảo vệ thông tin của Người dùng, không mua bán thông tin của Người dùng cho các đơn vị khác vì các mục đích thương mại hay một mục đích nào khác không phù hợp với quy định của pháp luật.


4. Lưu Trữ Dữ Liệu Người Dùng

KAHAFA sở hữu dữ liệu lưu trữ, cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên KAHAFA không yêu cầu sử dụng các dữ liệu của Người dùng. Người dùng giữ lại tất cả các quyền đối với dữ liệu của mình và KAHAFA sẽ không bao giờ liên lạc với khách hàng của Người dùng hoặc sử dụng dữ liệu của Người dùng cho lợi thế kinh doanh của KAHAFA hoặc cạnh tranh với Người dùng.


5. Cookies

Cookie là một tập tin dữ liệu được đặt trên trình duyệt của Người dùng. KAHAFA sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng website cho Người dùng.

Người dùng có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie, nhưng Người dùng có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu muốn. Tuy nhiên, nếu Người dùng chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại KAHAFA.


6. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

KAHAFA có thể thay đổi chính sách bảo mật này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, thay đổi, loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung hoặc tạm ngưng website mà không cần thông báo cho Người dùng. Việc sửa đổi, bổ sung, loại bỏ nội dung chính sách bảo mật này được cập nhật và đăng tải trên website này.

Việc bổ sung, thay đổi, loại bỏ nội dung của chính sách bảo mật thông tin cá nhân này sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải lên trang web.

Trường hợp sau khi KAHAFA cập nhật chính sách bảo mật và Người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ, điều đó có nghĩa là Người dùng đồng ý với các điều khoản mới được xác định trong bản cập nhật.


Chính sách được cập nhật và có hiệu lực mới nhất vào ngày 01/01/2021