DỊCH VỤ HOSTING

 • START

  38.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 1.5 GB
  Băng thông 20 GB
  Địa chỉ Email 10
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 1
  Park/Addon Domain 1/0
  SSL Free
 • STARTUP

  55.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 2 GB
  Băng thông 40 GB
  Địa chỉ Email 20
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 2
  Park/Addon Domain Unlimited/0
  SSL Free
 • CÁ NHÂN

  76.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 3 GB
  Băng thông 70 GB
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 2
  Park/Addon Domain Unlimited/1
  SSL Free
 • CÁ NHÂN ++

  93.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 4 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 3
  Park/Addon Domain Unlimited/1
  SSL Free
 • BÁN CHUYÊN NGHIỆP

  142.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 6 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 6
  Park/Addon Domain Unlimited/2
  SSL Free
  best seller
 • CHUYÊN NGHIỆP

  230.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 10 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 9
  Park/Addon Domain Unlimited/3
  SSL Free
 • DOANH NGHIỆP

  409.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 20 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 15
  Park/Addon Domain Unlimited/6
  SSL Free
 • THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

  483.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 30 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 20
  Park/Addon Domain Unlimited/8
  SSL Free
 • HOST PRO 1

  120.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 5 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP 1
  Database 3
  Park/Addon Domain Unlimited/1
  SSL Free
 • HOST PRO 2

  238.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 7 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP 2
  Database 4
  Park/Addon Domain Unlimited/2
  SSL Free
 • HOST PRO 3

  354.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 15 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP 3
  Database 5
  Park/Addon Domain Unlimited/3
  SSL Free
 • HOST PRO 4

  475.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 20 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP 4
  Database 7
  Park/Addon Domain Unlimited/4
  SSL Free
  best seller
 • HOST PRO 5

  582.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 30 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP 5
  Database 10
  Park/Addon Domain Unlimited/5
  SSL Free
 • HOST PRO 6

  788.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 35 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP 5
  Database 15
  Park/Addon Domain Unlimited/6
  SSL Free
 • CHEAP #0

  16.000
  VNĐ/tháng
  SSD 500 MB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email 5
  Tài khoản FTP 1
  Database 1
  Addon Domain 0
 • CHEAP #1

  41.000
  VNĐ/tháng
  SSD 20 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP 10
  Database 2
  Addon Domain 2
 • CHEAP #2

  104.000
  VNĐ/tháng
  SSD Unlimited
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP 50
  Database 5
  Addon Domain 5
  best seller
 • CHEAP #3

  188.000
  VNĐ/tháng
  SSD Unlimited
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP 100
  Database Unlimited
  Addon Domain Unlimited
 • SUPERHOST #1

  1.050.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 50 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email 200
  Tài khoản FTP 10
  Database 20
  Park/Addon Domain Unlimited/4
  SSL Free
 • SUPERHOST #2

  1.890.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 70 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email 1000
  Tài khoản FTP 10
  Database 25
  Park/Addon Domain Unlimited/6
  SSL Free
 • SUPERHOST #3

  2.940.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 100 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email 1200
  Tài khoản FTP 10
  Database 27
  Park/Addon Domain Unlimited/8
  SSL Free
 • SUPERHOST #4

  3.780.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 200 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email 1500
  Tài khoản FTP 10
  Database 30
  Park/Addon Domain Unlimited/10
  SSL Free
  best seller
 • SUPERHOST #5

  5.460.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 400 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 400
  Park/Addon Domain Unlimited Both
  SSL Free
 • SUPERHOST #6

  7.450.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 1 TB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 800
  Park/Addon Domain Unlimited Both
  SSL Free
 • WordPress #1

  61.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 2 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email 30
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 3
  Park/Addon Domain Unlimited/0
  SSL Free
 • WordPress #2

  81.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 3 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email 60
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 6
  Park/Addon Domain Unlimited/2
  SSL Free
 • WordPress #3

  128.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 6 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email 80
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 8
  Park/Addon Domain Unlimited/3
  SSL Free
 • WordPress Pro #1

  157.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 12 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 12
  Park/Addon Domain Unlimited/4
  SSL Free
 • WordPress Pro #2

  223.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 18 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 16
  Park/Addon Domain Unlimited/5
  SSL Free
  best seller
 • WordPress Pro #3

  332.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 25 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 20
  Park/Addon Domain Unlimited/6
  SSL Free
 • WordPress Pro #4

  545.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 50 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 25
  Park/Addon Domain Unlimited/8
  SSL Free
 • WordPress Pro #5

  954.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 90 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 30
  Park/Addon Domain Unlimited/10
  SSL Free
 • WordPress VIP #1

  419.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 10 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 2
  Park/Addon Domain Unlimited/1
  SSL Free
 • WordPress VIP #2

  734.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 15 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 3
  Park/Addon Domain Unlimited/2
  SSL Free
  best seller
 • WordPress VIP #3

  839.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 25 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 5
  Park/Addon Domain Unlimited/3
  SSL Free
 • WordPress VIP #4

  1.049.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 35 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 7
  Park/Addon Domain Unlimited/4
  SSL Free
 • WordPress VIP #5

  1.469.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 45 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 10
  Park/Addon Domain Unlimited/6
  SSL Free
 • WordPress VIP #6

  1.574.000
  VNĐ/tháng
  SSD NVME 85 GB
  Băng thông Unlimited
  Địa chỉ Email Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database 15
  Park/Addon Domain Unlimited/10
  SSL Free